LINE : @mt88live

ข่าว:ด่วน มหาดไทย สั่งตั้งด่านตรวจ-จุดสกัด การเดินทางข้ามจังหวัด ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันนี้

ข่าว:ด่วน มหาดไทย สั่งตั้งด่านตรวจ-จุดสกัด การเดินทางข้ามจังหวัด ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันนี้

ข่าว:ด่วน มหาดไทย สั่งตั้งด่านตรวจ-จุดสกัด การเดินทางข้ามจังหวัด ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันนี้

วันนี้ (25 มี.ค.) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีเนื้อหาระบุว่า ด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มี.ค.2563 ประกอบด้วย

1. ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มี.ค.63

2. แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณืฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

3. ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 มี.ค. 63

ข่าว:กองทัพเซอร์เบียผุด รพ.ชั่วคราว 3 พันเตียง ภายในศูนย์แสดงสินค้า ตามคำแนะนำแพทย์จีน

4. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฎิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มี.ค.63

5. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ส.2548 ลงวันที่ 25 มี.ค 63

6. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มี.ค. 63

จึงขอให้จังหวัดถือปฏิบัติตามประกาศ แถลงการณ์ คำสั่ง และข้อกำหนดดดยเคร่งครัด ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามข้อ 10 วรรคสองของข้อกำหนดฯ โดยให้จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารในพื้นที่ ร่วมกันตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดระเบียบ แทงบอลคาสิโน การเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโรค ตังแต่เวบา 00.01 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 26 มี.ค. 63 เป็นต้นไป